مطالب توسط adiministrator11

تفاوت کابل فیبر نوری و کابل مسی

کابل های مسی و کابل های فیبر نوری دو نوع کابل محبوب شناخته شده برای ما هستند. با وجود اینکه اغلب ساختار شبکه های کنونی بر اساس شبکه های مبتنی بر کابل مسی است اما در سال های اخیر استفاده از کابل فیبر نوری به دلیل  مزایای بسیار زیاد که به برخی از انها در […]