کابل کشی

کابل کشی خاکی فیبر نوری

1-رعایت نکات ایمنی جهت شروع عملیات پیمانکاری فیبر نوری پس از هماهنگی با شهرداری وسایر ارگانهای خدمات شهری و بین شهری – رعایت کلیه موارد ایمنی از قبیل نصب علائم حفاری حائز اهمیت بوده وبکارگیری وسائل ایمنی مانند کلاه- دستکش- کفش و غیره جهت استفاده برای کارکنان الزامی است.

2-برخورد با موانع در مسیرهای داخل شهر چنانچه کابل در امتداد کابل برق،لوله آب وغیره قرار گیردحداقل فاصله 30cm از آنها رعایت گردیده واگر بطور متقاطع قرار گیرد حداقل بفاصله 20cm از زیر مانع عبور میکند.در جاده ها در حالت موازی حداقل فاصله 1m ودر حالت متقاطع حداقل در فاصله نیم متری از زیر مانع عبور کند.

3-حفاری : فاصله کابل فیبر نوری از دیوار در داخل شهر 100cm وچنانچه امکانات محل اجازه ندهد با نظر ناظر در جهت کاهش فاصله با دیوار با درج فاصله در نقشه قابل تغییرا ست.در جاده و خارج از آن در محدوده شهری مسیر کانال در یک متری داخل حریم اعلام شده وزارت راه باشد. عمق حفاری در شهر وجاده ها 150cm واگر شرایط و امکانات محل اجازه ندهد با نظر ناظر در عمق های کمتر با استفاده از حفاظ مکانیکی امکان پذیر میباشد.

4-زیر سازی : پس از حفاری بطور یکنواخت کف کانال را ماسه ریخته و میکوبیم بطوریکه عمق یا ارتفاع آن 10cm باشد.

5-استقرار کابل در محل حفاری : قرقره کابل را طوری قرار داده کا در هنگام کابلکشی فیبر نوری ، کابل بظور مستقیم در کانال قرار گیرد درکف کانال از قرقره های متحرک استفاده میشود (برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل )

6-  ماسه ریزی : 20cm ماسه نرم روی کابل ریخته و میکوبیم.سپس حدود 40Cm خاک معمولی وبدون سنگ روی ماسه میریزیم.

7- نوار اخطار : جهت جلوگیری از صدمه دیدن کابل بدلیل حفاری مجدد نوار زرد رنگ اخطاربه عرض 30cm را در سرتاسر کانال وبفاصله 60cm روی فیبرنوری قرار میدهیم.

8-پر کردن و خاکریزی محل حفاری : پر کردن کانال با همان خاکهای کانال بصورت لایه لایه انجام میشود یعنی یک لایه خاک به ارتفاع 15cm ریخته شده کوبیده نشده وسپس لایه بعد را میریزیم.

9-پاکسازی محل : بعد از اتمام کابلکشی کلیه مواد زایل به بیرون ازشهرحمل میشود.

10-نصب تیرکهای شناسایی : در مسیر کابلکشی مستقیم بفاصله هر 250m یک عدد تیرک شناسایی که نشاندهنده شرکت مخابرات است نصب میگردد. درابتدا وانتهای تغییرمسیرها بدون درنظرگرفتن فاصله 250m یک عدد تیرک شناسایی نصب میگردد. در محل مفصلها نیز دو عدد تیرک بفاصله6m از هم نصب ،بطوریکه مفصل دروسط این فاصله قرارگیرد.

عموما کانالهای موجود در شبکه جهت عبور کابل های مسی  در نظر گرفته شده است و معمولا دارای قطری در حدود 10cm میباشد ولی با توجه به اینکه کابل نوری با ایعادی کوچکتر و قطر آنها در حدود  10~20µm میباشد. میتوان کانالهای فرعی مناسب یا سابداکت در داخل کانال های موجود جهت عبور فیبر نوری تعبیه نمود. سابداکتها از جنس پلی اتیلن و دارای قطری در حدود  28µm   میباشند و در نتیجه ازهریک از کانال های اصلی سه یا چهارسابداکت میتوان عبور داد که بر روی قرقره های شرکت مخابرات در طولهای 255 یا 510 پیچپده میشود و به عنوان هدایت کننده کابل نوری در داخل لوله های PVC  کشیده میشود پس از نصب دوسر آن در داخل حوضچه بوسیله توپی های مناسب مسدود میشود.

طریقه نصب سابداکت پس از عملیات مشابه کابلکشی مسی (اطمینان از باز بودن مسیر – مندریل کردن وطناب کشی ) بشرح ذیل انجام میگردد:

1-قرقره را به محل هدایت برده ودرجای مناسب قرار میدهیم

2-ابتدای سابداکت را بطول 2متر از روی قرقره بازکرده وپرده بین آنها را بااحتیاط توسط کابل بر برمیداریم سپس بااستفاده از جوراب کابل کشی فیبر نوری مخصوص سابداکت ووینچ اقدام به کشیدن سابداکت مینمائیم

3-بوسیله لوله خرطومی وقرقره های هدایت کننده و کفشک سابداکت را بداخل کانال هدایت می نمائیم

4-توسط وینچ مخصوص کابل کشی فیبر نوری سیم بکسل راباسرعت 10 الی 15 متر در دقیقه وبا نیروی کشش 150 تا 200 کیلوگرم سابداکت را بداخل کانال هدایت می کنیم

5- جهت کم کردن اصطکاک بین لوله  PVC وپلی اتیلن از ماده روان سازاستفاده میکنند

6-در تمام حوضچه ها جهت آرایش کابل و نصب توپی حداکثر 30cm وحداقل10cm بیرون از دهانه داکت باید سابداکت را قطع کنیم

7-پس از رسیدن سابداکت به حوضچه دوطرف سابداکت را باتوپی های مربوطه محکم میکنیم طریقه نصب کابل درون سابداکت برای نصب کابل نوری در داخل داکتهای تعیین شده بر طبق طرح قبل ازاجرا لازم است از مسیر بازدید به عمل آید وداکت مورد نظر طناب کشی گردد.

کلیه لوازم مورد نیاز و مواردایمنی  پیش بینی گردد وبا توجه به متراژقرقره کابل، بطور مناسب حوضچه ابتدائی وانتهائی در مسیر انتخاب گردد.جهت کم کردن اصطکاک در هنگام کابلکشی فیبر نوری از مواد روانسازپلی واتر استفاده شود. دقت شودخمش کابل بیش از حداستاندارد نباشد ( حداقل شعاع خمش20برابر قطر خارجی کابل باشد ) چنانچه حوضچه های یک مسیر دارای تغییر جهت باشد جهت جلوگیری از صدمات کابل عملیات کابلکشی فیبر نوریمی بایست مرحله ای انجام گردد بدین صورت که در آخرین حوضچه کابل به بیرون از حوضچه هدایت شده ودر زمینی به ابعاد 6*8 متر بصورت فیگوریت (&) دست پیچ شود تا کابل از قرقره بطور کامل جدا شده و در اولین حوضچه کابلکشی قرارگیرد. کابل دست پیچ شده را برگردانده تا سرکابل رو به بالا قرار گیرد. حال میتوان کابل را به حوضچه بعدی هدایت کرد و عملیات کابلکشی فیبر نوری را ادامه داد.

باید توجه داشت به  ازای هر تغییر جهت عملیات فوق می بایست انجام شود. جهت انجام عملیات مفصل بندی درمحل هر مفصل لازم است مقداری کابل اضافه در نظر گرفته شود طول کابل اضافی برای این منظور از هر طرف حداقل 15 متر باشد که بصورت دست پیچ وبا رعایت شعاع انحنای مجاز در محل مناسبی قرار داده شود. پس از انجام عملیات کابلکشی فیبر نوری و قبل از انجام مفصل بندی تضعیف کابلهای کشیده شده در فواصل معین بین حوضچه ها در هر مسیر بایستی اندازه گیری و سپس با نتایج اولیه هر کابل در لیست ارسالی ازکارخانه مطابقت داده شود ( برای اینکه مطمئن شویم در هنگام کابلکشی فیبر نوری آسیبی به کابل نرسیده است) قبل از نصب کابل به OCDF می بایستی از روکش محافظ زیپر از محل OCDF تا اطاق کابل استفاده شود(حد فاصل اتاق کابل تا OCDF ) کابلها بایستی در تمام حوضچه ها واتاق کابل بوسیله بست به دیوارنصب وفرم داده شود برای اینکار در مسیر های مستقیم در هر یک متر ودر مسیرهای دارای انحنا در هر نیم متر باید یک عدد بست کائوچوئی متوسط با رول پلاک 3cm زده شود. پس از انجام کابلکشی در هر مسیر بایستی ابتدا و انتهای کابل بوسیله سرپوش حرارتی SA محافظت شود.

شماره و مسیر هر کابل که به عنوان شناسائی می باشند در تمام حوضچه ها و اتاق کابل و OCDF بر روی پلاک نوشته و نصب گردد. پس از اتمام کابلکشی توپی های نوع C را که قبلا در هنگام کابلکشی در هر حوضچه به تعداد 2 عدد روی کابل قرار داده بودیم روی سابداکتها برده و محکم می نمائیم.

کابل کشی هوایی فیبر نوری

کابلکشی هوایی فیبر نوری مانند کابل کشی هوایی کابلهای مسی مهار سرخود میباشد. از تیرهای فلزی  6و8 استفاده میشود.با توجه به مسیرهایی از بافت شهری و حاشیه ها که امکان اجرای کابل کشی از نظر شرایط محیطی و جغرافیایی و اقتصادی مقرون به صرفه نمیباشد با استفاده از کابل هوایی امکان سرویس دهی به متقاضیان طبق موارد زیر امکان پذیر است:

1-بررسی محل با نقشه : ابتدا بایستی مسیر به دقت بررسی و متراژه دقیق فاصله بین تیرها تعیین شده و موانع طبیعی در مسیر شناسایی شود درنقاطی که مسیر کابلکشی ازعرض جاده ها عبور میکند ازتیرهای 8 متری ودرصورت نیاز با نصب سرتیراستفاده میشود .

2- نقطه گذاری محل حفاری تیرها : بعد از اجرای موارد فوق نقاطی را که بایستی جهت کارگذاشتن تیرها کدبرداری شود بوسیله شاخص مشخص وروی این شاخصها شماره تیر درمسیرنوشته شود. فاصله بین دوتیر 30m در نظرگرفته میشود

3-کسب مجوز حفاری و هماهنگی ارگان های مربوطه : قبل از شروع حفاری باید مجوز حفاری درحریم جاده ها اخذ گردد.

4- رعایت نکات ایمنی : نصب علائم هشدار دهنده هنگام حمل ونقل تیرها و استفاده از نردبان و سایر وسایل مورد نیاز ضروری است.

5- نصب متعلقات تیر( مقره – بست – مهار ) : قبل از نصب تیر لازم است کلیه قطعاتی را که جهت کابلکشی موردنیاز میباشد قبل از قرار دادن آن در گودال بر روی تیر نصب نمود.

6- حفاری محل تیرها : عمق گود برداری برای تیرهای 6متری 100cm وبرای تیرهای 8 متری 120cm میباشد. در انتهای تیرهای فلزی یک صفحه نگهدارنده به ابعاد 25*25 جوش داده شده و گودبرداری بایستی به طریقی باشد که این صفحه داخل گودال قرارگیرد. که بشکل مکعب مستطیل به ابعاد 50*50 باشد .تیرها میبایست در یک راستا قرار بگیرند بطوریکه نسبت به هم زاویه هی ایجاد نکنند.

7- رعایت فاصله لازم از کابلهای برق با نظر ناظر

8-  نصب تیر: پس از حفاری و نصب متعلقات تیر آنرا داخل گودال قرار داده و کاملا شاقول مینمائیم .سپس اطراف تیر را به ارتفاع 40cm قلوه سنگ ریخته و میکوبیم سپس تا سطح زمین بتن عیار250 با شیب ملایم میریزیم.

9- نصب مهارهای لازم در طول مسیر : تیرهای ابتدایی وانتهایی بایستی مهار گردند.مهار را بایستی آنقدر محکم نمود تا تصویر نوک تیر با پای تیر در جهت مهار 30cm فاصله داشته باشد ( مهار در جهت خلاف کابلکشی نصب میگردد). درتیرهایی که تغییر مسیر دارند یک عدد مهار به حالت برایند مسیر کابلکشی زده میشود. در مسیرهای طولانی در فاصله هر 400متر 2عدد مهار بصورت جانبی نصب میگردد که دراینگونه موارد همواره بایستی تیر مهرشونده نسبت به سطح زمین شاقول و عمود باشد.

10- نصب کابل روی تیر : پس از گیرایش بتن پای تیر ها بااستفاده از وسایل و ابزار مخصوص اقدام به کابلکشی مینمائیم. کلیه مراحل اجرائی مانند کابلهای مسی بوده ونکاتی راکه باید برای کابلهای نوری در نظربگیریم رعایت میگردد.

مخفف عبارت Optical time-domain reflectometer  که به معنی بازتاب سنج  نوری است که در محدوده زمانی کار می کند و برای عیب یابی در شبکه های لیزری مورد استفاده قرار می گیرد .